Stanovy zájmového sdružení právnických osob “Asociace výrobců a dovozců jízdních kol a velomateriálu”

Část I. – Základní ustanovení

Článek 1 – Název zájmového sdružení
Název tohoto zájmového sdružení právnických osob (dále jen “sdružení”) je “Asociace výrobců a dovozců jízdních kol a velomateriálu”. Sdružení může užívat zkratku svého názvu „AVDK“.

Článek 2 – Sídlo sdružení
Sídlo sdružení je na adrese „Technologický park Tulipán, Hostivice – Palouky 1371, PSČ 253 01.

Článek 3 – Trvání sdružení
Sdružení se zřizuje na dobu neurčitou.

Článek 4 – Předmět činnosti
Předmětem činnosti sdružení jsou: podpora vytváření podmínek pro rozvoj obchodu s výrobky oboru jízdní kola, jízdní kola s pomocným motorem, koloběžky, dětská odrážedla, velomateriál včetně součástek a náhradních dílů, cyklo-doplňky, cyklo-nářadí a cyklo-oblečení (společně dále „Výrobky“), prosazování pravidel etiky a morálky v obchodování s Výrobky, podpora vytváření podmínek pro růst úrovně služeb poskytovaných spotřebitelům vpředu uvedeného zboží, prosazování a hájení společných zájmů členů asociace a jednotlivých členů, pokud nejsou vzájemně v rozporu, vůči úřadům a třetím osobám, vzájemná podpora a výměny informací v duchu korektní volné obchodní soutěže, podpora a propagace rozvoje cyklistiky zejména ve vztahu k orgánům státní správy a regionální samosprávy, k Českému svazu cyklistiky, a hromadným sdělovacím prostředkům, podpora a organizování propagačních akcí a výstav, týkajících se předmětu činnosti, v tuzemsku a v zahraničí, navazování a rozvoj kontaktů s obdobnými profesními sdruženími v tuzemsku a s obdobnými asociacemi v zahraničí.

Část II. – Vznik a zánik členství, členské příspěvky a majetkové poměry

Článek 5 – Vznik a zánik členství
Členství ve sdružení vzniká schválením uchazeče členskou schůzí za člena sdružení. Uchazeč o členství vyplní přihlášku, kterou předá představenstvu. Představenstvo je oprávněno si od uchazeče vyžádat dodatečné informace a předložení podkladů. Představenstvo o obdržení přihlášky informuje členy sdružení s odůvodněným doporučením rozhodnutí členské schůze. O přijetí uchazeče za člena rozhoduje členská schůze většinou hlasů uvedenou v odstavci 9.9 těchto stanov. K zániku členství dojde zánikem člena1, rozhodnutím o úpadku člena2, vyloučením člena členskou schůzí nebo jeho vystoupením ze sdružení. Vyloučení člena navrhuje členské schůzi představenstvo s uvedením důvodů. Fyzickým osobám, které mají bezprostřední vztah k vyvíjeným aktivitám sdružení a jsou veřejností dostatečně uznávány, může být přiznáno přidružené čestné členství ve sdružení. Rozhodnutí o přiznání přidruženého čestného členství a učinění nabídky konkrétní osobě je svěřeno představenstvu sdružení. S přidruženým čestným členstvím nejsou spojena majetková práva a povinnosti řádných členů. Zejména čestný člen neplatí roční členský příspěvek, na členské schůzi má pouze poradní hlas a nemůže být volen do orgánů sdružení. Veškerá komunikace mezi členy a sdružením, ohledně níž v těchto stanovách není výslovně napsáno, že musí být doporučenou poštou, probíhá formou elektronické pošty. Členové jsou povinni informovat sdružení o každé změně jejich e-mailové adresy. Vystoupením člena ze sdružení mu nevzniká právo na vrácení členského příspěvku ani jeho části

Článek 6 – Členské příspěvky
Výše ročního členského příspěvku a příspěvku na náklady sdružení (dále jen „příspěvek“) se stanovuje diferencovaně v závislosti na velikosti, ekonomické síle a obratu realizovaným konkrétním členem v tuzemsku. Kritéria a konkrétní výše z nich vyplývajících členských příspěvků stanoví svým rozhodnutím členská schůze. Členové jsou povinni sdělit výši svého obratu představenstvu do 31. ledna následujícího roku, a následně členský příspěvek i příspěvek na náklady sdružení zaplatit ve lhůtě 14 dní od obdržení daňových dokladů (faktur). Člen, který v uvedených lhůtách nesdělí výši svého obratu nebo sdělí výši nižší, než odpovídá skutečnosti nebo členský příspěvek nezaplatí, a svou povinnost nesplní ani v dodatečné lhůtě, stanovené mu představenstvem, pozbývá pro daný rok členských práv. Představenstvo je v takové situaci rovněž oprávněno navrhnout členské schůzi jeho vyloučení ze sdružení.

Článek 7 – Majetkové poměry
Majetek sdružení je ve vlastnictví sdružení.

Část III. – Organizace sdružení

Článek 8 – Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou: členská schůze, představenstvo, kontrolní komise, je-li ustavena. Sekretariát sdružení není orgánem sdružení.

Článek 9 – Členská schůze
Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. Skládá se ze zástupců jednotlivých členů sdružení. Za zástupce člena na členské schůzi se považuje statutární orgán člena, stálý zástupce jmenovaný členem, nebo zástupce vybavený plnou mocí pro danou členskou schůzi. Každý člen má v daném roce takový počet hlasů, který odpovídá násobku základní částky členského příspěvku, obsaženému v členském poplatku, který daný člen řádně zaplatil.

Do působnosti členské schůze patří: měnit obsah stanov, rozhodovat o výši ročních členských příspěvků, volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise schvalovat plán činnosti sdružení a jeho rozpočet, schvalovat roční účetní závěrku sdružení, rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení či jiném způsobu zrušení sdružení, rozhodovat o přijetí nebo vyloučení člena, vydávat oficiální stanoviska nebo provolání asociace, určená státním orgánům, orgánům EU a podobně, rozhodovat o dalších otázkách, které si členská schůze vyhradí nebo které ze zákona či podle těchto stanov spadají do působnosti členské schůze.

Členskou schůzi svolává představenstvo podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně, alespoň 30 dnů před datem jejího konání. Představenstvo je kromě toho povinno svolat členskou schůzi, požádá-li o to alespoň 1/3 členů sdružení; v tom případě svolá členskou schůzi nejpozději do 15 dnů od doručení takové žádosti.

Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat: název a sídlo sdružení, místo, datum a hodinu konání členské schůze, navržený program a pořad jednání členské schůze, uvedení podkladů, které se vztahují k navrženému programu, přičemž tyto podklady představenstvo připojí k pozvánce nebo vyvěsí na webové stránky sdružení.

Členská schůze je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni členové představující alespoň jednu třetinu členů sdružení. Zástupci členů sdružení (viz odstavec 9/1) přítomní na členské schůzi se zapisují do listiny přítomných. Program a pořad jednání se řídí pozvánkou, ledaže členská schůze schválí jejich změnu. K zařazení nového bodu programu se vyžaduje přítomnost alespoň 2/3 všech členů. Členská schůze rozhoduje většinou hlasů přítomných zástupců členů sdružení, ledaže tyto stanovy vyžadují většinu jinou. Rozhodnutí o změně stanov, o změně ročního členského příspěvku, o přijetí či vyloučení člena a o zrušení sdružení vyžadují ke svému přijetí tříčtvrtinovou většinu hlasů. Rozhodnutí o oficiálním stanovisku podle bodu 9.3.h těchto stanov vyžaduje většinu všech hlasů přítomných členů. Členská schůze volí svého předsedajícího a zapisovatele.

Zápis o členské schůzi obsahuje: název a sídlo sdružení, místo a dobu konání členské schůze, jméno předsedajícího členské schůze a zapisovatele, popis projednání jednotlivých bodů programu členské schůze, rozhodnutí členské schůze s uvedením výsledku hlasování, obsah případného protestu člena sdružení týkající se rozhodnutí členské schůze, jestliže o to protestující požádá.

K zápisu se přiloží listina přítomných, návrhy a prohlášení, předložené členské schůzi k projednání. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o členské schůzi do 30 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel a předsedající členské schůze. Ve stejném termínu je představenstvo povinno zajistit vyvěšení zápisu na webu sdružení. Požádá-li o to některý člen, představenstvo je povinnu mu zaslat kopii zápisu nebo jeho části. Zápisy o členské schůzi spolu s oznámením nebo pozváním na členskou schůzi se uchovávají v archivu sdružení po celou dobu jeho trvání. Rozhodnutí členů, spadající do působnosti členské schůze, může být rovněž přijato prostřednictvím e-mailu nebo jinými vhodnými elektronickými prostředky. V takovém případě je představenstvo povinno obeslat všechny členy elektronickou poštou s uvedením věci, o které se rozhoduje, popisu rozhodujících skutečností, textu navrženého rozhodnutí, a lhůty ne kratší tří pracovních dnů, ve které mají členové poslat svůj hlas. Neobdržení hlasu v uvedené lhůtě se považuje za hlas proti návrhu, a většina se počítá z hlasů všech členů sdružení. Představenstvo sdělí výsledky hlasování členům do 5 pracovních dnů ode dne uplynutí uvedené lhůty, a toto sdělení bude mít povahu zápisu z členské schůze.

Článek 10 – Představenstvo
Představenstvo je statutárním a výkonným orgánem sdružení. Představenstvu přísluší rozhodování o všech záležitostech sdružení, pokud nejsou stanovami vyhrazeny do působnosti členské schůze. Oprávněný jednat jménem sdružení je předseda sdružení a některý člen představenstva, a to společně. Tato skutečnost a způsob, kterým tak činí, se zapisují do registru sdružení. Rozhodnutí členské schůze mohou omezit právo jednat jménem sdružení, avšak tato omezení nejsou účinná vůči třetím osobám. Představenstvo zabezpečuje řádné vedení účetnictví sdružení a předkládá členské schůzi ke schválení roční účetní závěrku. Nejméně jedenkrát za rok předkládá představenstvo členské schůzi zprávu o činnosti sdružení a o aktuálním stavu jeho majetku. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou členskou schůzi, jestliže sdružení je po dobu delší než tři měsíce v platební neschopnosti. Členy představenstva volí a odvolává členská schůze ze zástupců členů sdružení nebo jiných osob. Funkční období člena představenstva jsou 3 roky a daná osoba může být zvolena opakovaně. Představenstvo má 7 členů; členská schůze může rozhodnout, že se pro určité období všechna místa v představenstvu nebudou obsazovat nebo že se pro určité období zvolí větší počet členů, než sedm. V případě, že zanikne členství některého člena představenstva, je představenstvo oprávněno na jeho místo jmenovat náhradního člena představenstva, a to do příští členské schůze sdružení. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, výkon funkce člena představenstva je osobní. Představenstvo zvolí ze svého středu předsedu představenstva, který rovněž vystupuje jako předseda sdružení. Funkční období předsedy představenstva je jeden rok, stejná osoba může být zvolena opakovaně. Pokud tak stanoví rozhodnutí členské schůze, předsedovi sdružení a členům představenstva přísluší za výkon jejich funkcí odměna. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.

Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými členskou schůzí. Jejich porušení však nemá vliv na účinky jednání sdružení vůči třetím osobám. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které se dozvědí při výkonu své funkce. Členové představenstva, kteří porušili své povinnosti, ručí za závazek k náhradě škody způsobené třetím osobám, jestliže náhrady této škody nelze dosáhnout od sdružení pro jeho platební neschopnost. Zasedání představenstva svolává jeho předseda podle potřeb. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy s uvedením členů představenstva, kteří hlasovali pro nebo proti jednotlivým rozhodnutím. Kopie zápisů se vyvěšují na webu sdružení a zasílají těm členům sdružení, kteří o to projeví zájem. Každý člen představenstva má právo, aby v zápise byl uveden jeho odlišný názor na projednávanou záležitost.

Článek 11 – Kontrolní komise
Členská schůze může rozhodnout o vytvoření kontrolní komise, kterou tvoří 1 až 3 členové. Členy kontrolní komise volí členská schůze z řad zástupců členů nebo ze třetích osob. Výkon funkce člena kontrolní komise je osobní. Kontrolní komise je oprávněna požadovat podklady, informace a vysvětlení od představenstva a sekretariátu, týkající se všech aspektů činnosti sdružení, a představenstvo a sekretariát jsou v takovém případě povinni všechny požadované podklady, informace a vysvětlení bez odkladu poskytnout. Kontrolní komise je oprávněna provádět vlastní šetření o věcech, týkajících se činnosti sdružení. Kontrolní komise je povinna podávat členské schůzi zprávu o své činnosti a o svých zjištěních, a doporučovat závěry z nich vyplývající.

Článek 11a – Sekretariát
Představenstvo pro zajištění chodu sdružení může zřídit sekretariát. Sekretariát sdružení tvoří tajemník, jmenovaný a odvolávaný představenstvem. Sekretariát se řídí pokyny představenstva a jemu také za svou činnost odpovídá. Sekretariát zajišťuje výkon běžných činností sdružení mezi zasedáními orgánů sdružení, připravuje tato zasedání a rozpracovává jejich závěry. Představenstvo sjednává s tajemníkem pracovní smlouvu nebo jiný vhodný právní vztah na výkon jeho funkce. V obdobích mezi schůzemi představenstva sekretariát informuje o své činnosti předsedu představenstva a řídí se jeho pokyny. Tajemník se zúčastňuje všech schůzí představenstva i všech členských schůzí. Sdružení může rozhodnout o dalších funkcích členů sekretariátu – pro jejich postavení, ustanovení do funkce a pozbytí funkce, odměňování a další aspekty platí přiměřeně ustanovení tohoto článku, vztahující se na tajemníka. V době, kdy sdružení nemá z jakéhokoliv důvodu tajemníka, přebírá jeho činnost předseda představenstva do doby zvolení nového tajemníka.

Článek 12 – Jednání za sdružení
Jménem sdružení jednají společně předseda spolu s dalším členem představenstva. Podepisování za sdružení se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu sdružení připojí svůj podpis předseda sdružení a jeden člen představenstva.

Část IV. – Hospodaření

Článek 12 – Odpovědnost za hospodaření
Sdružení odpovídá za závazky celým svým majetkem. Členové sdružení neručí za závazky sdružení. Stát ani jiná organizace neručí za závazky sdružení a sdružení neručí za závazky státu nebo jiných organizací, pokud by výslovně takovou záruku nepřevzalo.

Článek 13 – Finanční hospodaření
Finanční hospodaření sdružení se řídí obecně závaznými právními předpisy.

Článek 14 Účetní závěrka a výkaznictví
Bez ohledu na ustanovení odstavce 11.2 se roční účetní závěrky i zvláštní účetní závěrky připravují a předkládají podle obecně závazných právních předpisů. Sdružení zpracovává a příslušným orgánům poskytuje i další výkazy o své činnosti, pokud tak stanoví obecně závazné předpisy.

Část V. – Vznik a zánik sdružení

Článek 15 – Podmínky vzniku a zániku
Sdružení vzniká dnem zápisu sdružení do registru sdružení, vedeného příslušným obecním úřadem. Sdružení zaniká ke dni výmazu z registru sdružení. Zániku sdružení předchází jeho zrušení a likvidace, pokud jmění sdružení nepřechází na právního zástupce. Sdružení se ruší rozhodnutím členské schůze o zrušení sdružení, a to dnem uvedeným v rozhodnutí, popř. dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato. Případný likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy sdružení v poměru souhrnných výší jejich členských příspěvků za období posledních pěti let.

Část VI. – Přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 16 – Účetní rok
Účetní rok sdružení je roven kalendářnímu roku.

Článek 17 – Platnost a účinnost
Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení členy sdružení. Změny stanov nabývají účinnosti dnem jejich schválení členskou schůzí. Aktuální znění stanov je vyvěšeno na webové stránce sdružení a založeno u registrujícího orgánu.

V Praze dne 8. 4. 2010