Stanovy

Asociace výrobců a dovozců jízdních kol a velomateriálu

Úplné znění Stanov z 21. 2. 2017.

§ 1 Název a sídlo zájmového sdružení

Asociace výrobců a dovozců jízdních kol a velomateriálu (dále jen “Asociace”) je dobrovolným zájmovým sdružením právnických osob. Působnost Asociace je na území České republiky. Asociace může užívat zkratku svého názvu „AVDK“. Ekvivalent názvu Asociace v anglickém jazyce je Czech Bicycle and Bicycle Accessories Producers and Importers Association (ve zkratce „CBPIA“). Sídlo Asociace je na adrese „Technologický park Tulipán, Hostivice – Palouky 1371, PSČ 253 01.

§ 2 Poslání a předmět činnosti Asociace

Posláním Asociace je zastupování a ochrana hospodářských zájmů členů, rozvíjení jejich činnosti a profesní prestiže a podpora rozvoje cyklistiky.

Předmětem činnosti Asociace jsou:

 • podpora vytváření podmínek pro rozvoj obchodu s výrobky oboru jízdní kola, jízdní kola s pomocným motorem, koloběžky, dětská odrážedla, velomateriál včetně součástek a náhradních dílů, cyklo-doplňky, cyklo-nářadí a cyklo-oblečení (společně dále „Výrobky“),
 • prosazování pravidel etiky a morálky v obchodování s Výrobky a podpora vytváření podmínek pro růst úrovně služeb poskytovaných spotřebitelům výše uvedených Výrobků,
 • prosazování a hájení společných zájmů členů Asociace a jednotlivých členů, pokud nejsou vzájemně v rozporu, vůči úřadům a třetím osobám,
 • vytváření platformy pro vzájemnou spolupráci a kooperaci členů Asociace i nečlenských subjektů,
 • vzájemná podpora a výměny informací v duchu korektní volné obchodní soutěže,
 • podpora a propagace rozvoje cyklistiky zejména ve vztahu k orgánům státní správy a regionální samosprávy, k Českému svazu cyklistiky a hromadným sdělovacím prostředkům,
 • podpora a organizace propagačních akcí a výstav, týkajících se předmětu činnosti v tuzemsku a v zahraničí,
 • navazování a rozvoj kontaktů s obdobnými profesními sdruženími v tuzemsku a s obdobnými asociacemi v zahraničí,

to vše v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

§ 3 Členové Asociace, vznik a zánik členství, členské příspěvky a majetkové poměry

Členy Asociace mohou být právnické osoby oprávněné k podnikání v České republice dle právních předpisů ČR, které souhlasí s cíli a stanovami Asociace a splňují další podmínky stanovené Členskou schůzí Asociace.

Veškerá komunikace mezi členy a Asociací, ohledně níž v těchto stanovách není výslovně napsáno, že musí být doporučenou poštou, probíhá formou elektronické pošty. Členové jsou povinni informovat Asociaci o každé změně jejich kontaktní emailové adresy.

Členové jmenují své zástupce pro osobní a písemný styk s Asociací (kontaktní osoba). Za zástupce člena na Členské schůzi se považuje statutární orgán člena, stálý zástupce jmenovaný členem, nebo zástupce vybavený plnou mocí pro danou Členskou schůzi.

3.1 Vznik členství

Členství v Asociaci vzniká schválením uchazeče Členskou schůzí za člena Asociace. Uchazeč o členství vyplní přihlášku, kterou předá představenstvu. Představenstvo je oprávněno si od uchazeče vyžádat dodatečné informace a předložení podkladů. Představenstvo o obdržení přihlášky informuje členy Asociace s odůvodněným doporučením rozhodnutí Členské schůze. O přijetí uchazeče za člena rozhoduje Členská schůze většinou hlasů.

3.2 Zánik členství

Členství zaniká:

 • zánikem člena bez právního nástupce,
 • rozhodnutím o úpadku člena,
 • vystoupením člena (oznámení o vystoupení je třeba podat písemně),
 • zrušením členství.

Zrušení členství navrhuje Členské schůzi představenstvo s uvedením důvodů (poškodí-li člen zájmy Asociace, nezaplatí-li členský příspěvek, resp. jinou finanční povinnost vůči Asociaci apod.). O zrušení členství rozhoduje Členská schůze, jejíž rozhodnutí je konečné.

Při zániku členství je člen povinen vyrovnat příp. závazky vůči Asociaci a dále přestat používat logo AVDK, jakož i jakékoliv materiály, kde je jeho členství v AVDK uvedeno. Při zániku členství nevzniká právo na vrácení ročních členských příspěvků ani jejich částí.

3.3 Přidružené čestné členství

Fyzickým osobám, které mají bezprostřední vztah k vyvíjeným aktivitám Asociace a jsou veřejností dostatečně uznávány, může být přiznáno přidružené čestné členství v Asociaci. Rozhodnutí o přiznání přidruženého čestného členství a učinění nabídky konkrétní osobě je svěřeno představenstvu Asociace.

S přidruženým čestným členstvím nejsou spojena hlasovací práva ani majetková práva a povinnosti řádných členů. Čestný člen neplatí roční členský příspěvek.

3.4 Pozastavení členství

Představenstvo pozastaví členství:

 • na základě žádosti člena Asociace,
 • v případě vážného podezření na čin zakládající zrušení členství; pozastavení členství v takovém případě platí do vyjasnění situace, nejdéle však do toho data, kdy o řešení může rozhodnout nejbližší Členská schůze.

3.5 Členské příspěvky

Výše ročního členského příspěvku (dále jen „členský příspěvek“) se stanovuje diferencovaně v závislosti na velikosti, ekonomické síle a obratu realizovaným konkrétním členem, a to níže uvedeným způsobem. Člen s ročním obratem do 50 000 000 Kč bez DPH dosaženým v cyklistickém zboží prodaném na trzích v České republice platí roční členský příspěvek ve výši základní částky členského příspěvku. Člen s ročním obratem od 50 000 001 Kč do 100 000 000 Kč bez DPH dosaženým v cyklistickém zboží prodaném na trzích v České republice platí roční členský příspěvek ve výši dvojnásobku základní částky členského příspěvku. Člen s ročním obratem nad 100 000 000 Kč bez DPH dosaženým v cyklistickém zboží prodaném na trzích v České republice platí roční členský příspěvek ve výši trojnásobku základní částky členského příspěvku. Výši členských příspěvků, tedy výši základní částky a z toho vyplývající výši dvojnásobku a trojnásobku základní částky, stanoví svým rozhodnutím Členská schůze.

Členové jsou povinni sdělit výši svého ročního obratu představenstvu do 31. ledna následujícího roku a následně členský příspěvek i příspěvek na náklady Asociace zaplatit ve lhůtě 14 dní od obdržení daňového dokladu (faktury).

Člen, který v uvedených lhůtách nesdělí výši svého obratu nebo sdělí výši nižší, než odpovídá skutečnosti, nebo členský příspěvek nezaplatí, a svou povinnost nesplní ani v dodatečné lhůtě stanovené mu představenstvem, pozbývá pro daný rok členských práv. Představenstvo je v takové situaci rovněž oprávněno navrhnout Členské schůzi jeho vyloučení z Asociace.

§ 4 Práva a povinnosti členů

Řádní členové Asociace mají právo:

 • být informováni o všech záležitostech týkajících se Asociace,
 • vyjadřovat se k programu činnosti a rozpočtu Asociace jakož i k jeho plnění,
 • vyjadřovat se k přijímání nových členů,
 • přicházet s návrhy a náměty na další činnost Asociace,
 • podílet se na činnosti pracovních orgánů Asociace,
 • využívat informace, materiály, tiskoviny a logo Asociace,
 • zúčastňovat se příslušných jednání a akcí pořádaných Asociací,
 • navrhovat kandidáty na volené funkce, volit orgány Asociace a být do nich voleni.

Přidružený čestný člen má na Členské schůzi pouze poradní hlas a nemůže být volen do orgánů Asociace.

Řádní členové Asociace jsou povinni:

 • dodržovat stanovy Asociace, jakož i všechna další Členskou schůzí schválená pravidla,
 • podílet se na plnění smluv a dohod uzavřených Asociací a všemi způsoby Asociaci podporovat,
 • plnit úkoly plynoucí z řádně přijatých usnesení Členských schůzí Asociace,
 • platit členské příspěvky a úhradu za služby poskytované Asociací ve výši každoročně stanovené Členskou schůzí,
 • poskytovat Asociaci potřebné údaje pro databázi členů a pro další účely v rozsahu schváleném Členskou schůzí a průběžně ohlašovat jejich změny.

§ 5 Majetkové poměry

Majetek Asociace je ve vlastnictví Asociace.

§ 6 Orgány Asociace

Orgány Asociace jsou:

 • Členská schůze,
 • představenstvo,
 • kontrolní komise, je-li ustavena.

Sekretariát Asociace není orgánem Asociace.

§ 7 Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem Asociace. Skládá se ze zástupců jednotlivých členů Asociace.

Každý člen má v daném roce takový počet hlasů, který odpovídá násobku základní částky členského příspěvku, který daný člen řádně zaplatil (§ 3, odst. 3.5. stanov). Výši základní částky členského příspěvku určuje členská schůze Asociace.

Do působnosti Členské schůze patří:

 • měnit obsah stanov,
 • rozhodovat o výši ročních členských příspěvků,
 • volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise,
 • schvalovat plán činnosti Asociace a rozpočty,
 • schvalovat roční účetní závěrku Asociace,
 • rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení či jiném způsobu zrušení Asociace,
 • rozhodovat o přijetí nebo vyloučení člena,
 • vydávat oficiální stanoviska Asociace určená státním orgánům, orgánům EU a podobně,
 • rozhodovat o dalších otázkách, které si Členská schůze vyhradí, nebo které ze zákona či podle těchto stanov spadají do působnosti Členské schůze.

Členskou schůzi svolává předseda Asociace podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně, přičemž pozvánku na ni odešle členům Asociace alespoň 30 dnů před datem jejího konání. Předseda je kromě toho povinen svolat Členskou schůzi, požádá-li o to alespoň 1/3 členů Asociace; v tom případě svolá Členskou schůzi (tj. odešle pozvánku na Členskou schůzi) nejpozději do 15 dnů od doručení takové žádosti.

Pozvánka na Členskou schůzi musí obsahovat: název a sídlo Asociace, místo, datum a hodinu konání Členské schůze, navržený program jednání Členské schůze, uvedení podkladů, které se vztahují k navrženému programu, přičemž tyto podklady předseda připojí k pozvánce nebo vyvěsí na webové stránky Asociace.

Členská schůze je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni členové představující alespoň jednu polovinu členů Asociace. Zástupci členů Asociace přítomní na Členské schůzi se zapisují do listiny přítomných. Program jednání se řídí pozvánkou, ledaže Členská schůze schválí jejich změnu. K zařazení nového bodu programu se vyžaduje přítomnost alespoň 2/3 všech členů Asociace.

Členská schůze rozhoduje většinou hlasů přítomných členů Asociace, ledaže tyto stanovy vyžadují většinu jinou. Rozhodnutí o změně stanov, o změně ročního členského příspěvku, o přijetí či vyloučení člena a o zrušení Asociace vyžadují ke svému přijetí tříčtvrtinovou většinu hlasů přítomných členů Asociace. Rozhodnutí o oficiálním stanovisku vyžaduje většinu všech hlasů přítomných členů. Členská schůze volí svého předsedajícího a zapisovatele.

Zápis o Členské schůzi obsahuje: název a sídlo Asociace, místo a dobu konání Členské schůze, jméno předsedajícího Členské schůze a zapisovatele, popis projednání jednotlivých bodů programu Členské schůze, rozhodnutí Členské schůze s uvedením výsledku hlasování, obsah případného protestu člena Asociace týkající se rozhodnutí Členské schůze, jestliže o to protestující požádá.

K zápisu se přiloží listina přítomných, návrhy a prohlášení předložené Členské schůzi k projednání. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o Členské schůzi do 30 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel a předsedající Členské schůze. Ve stejném termínu je představenstvo povinno zajistit vyvěšení zápisu na webu Asociace. Požádá-li o to některý člen, představenstvo je povinno mu zaslat kopii zápisu nebo jeho části. Zápisy o Členské schůzi spolu s oznámením nebo pozváním na Členskou schůzi se uchovávají v archivu Asociace po celou dobu jeho trvání.

Rozhodnutí členů, spadající do působnosti Členské schůze, může být rovněž přijato prostřednictvím e-mailu nebo jinými vhodnými elektronickými prostředky. V takovém případě je představenstvo povinno obeslat všechny členy elektronickou poštou s uvedením věci, o které se rozhoduje, popisu rozhodujících skutečností, textu navrženého rozhodnutí, a lhůty ne kratší tří pracovních dnů, ve které mají členové poslat svůj hlas. Neobdržení hlasu v uvedené lhůtě se považuje za hlas proti návrhu, a většina se počítá z hlasů všech členů Asociace. Představenstvo sdělí výsledky hlasování členům do 5 pracovních dnů ode dne uplynutí uvedené lhůty, a toto sdělení bude mít povahu zápisu z Členské schůze.

§ 8 Představenstvo

Představenstvo je statutárním a výkonným orgánem Asociace. Představenstvu přísluší rozhodování o všech záležitostech Asociace, pokud nejsou stanovami vyhrazeny do působnosti Členské schůze. Oprávněný jednat jménem Asociace (Asociaci zastupovat) je předseda představenstva a další člen představenstva, a to společně. Tato skutečnost a způsob, kterým tak činí, se zapisují do příslušného veřejného rejstříku. Rozhodnutí Členské schůze mohou omezit právo jednat jménem Asociace, avšak tato omezení nejsou účinná vůči třetím osobám.

Představenstvo zabezpečuje řádné vedení účetnictví Asociace a předkládá Členské schůzi ke schválení roční účetní závěrku. Nejméně jedenkrát za rok předkládá představenstvo Členské schůzi zprávu o činnosti Asociace a o aktuálním stavu jejího majetku. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou Členskou schůzi, jestliže Asociace je po dobu delší než tři měsíce v platební neschopnosti.

Členy představenstva volí a odvolává Členská schůze ze zástupců členů Asociace nebo jiných osob. Funkční období člena představenstva jsou 3 roky a daná osoba může být zvolena opakovaně. Představenstvo má 5 členů; Členská schůze může rozhodnout, že se pro určité období všechna místa v představenstvu nebudou obsazovat, nebo že se pro určité období zvolí větší počet členů, než pět. V případě, že zanikne členství některého člena představenstva, je představenstvo oprávněno na jeho místo jmenovat náhradního člena představenstva, a to do příští Členské schůze Asociace.

Členem představenstva může být jen fyzická osoba, výkon funkce člena představenstva je osobní. Představenstvo zvolí ze svého středu předsedu představenstva, který rovněž vystupuje jako předseda Asociace. Funkční období předsedy představenstva je jeden rok, stejná osoba může být zvolena opakovaně. Pokud tak stanoví rozhodnutí Členské schůze, předsedovi Asociace a členům představenstva přísluší za výkon jejich funkcí odměna. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.

Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými Členskou schůzí. Jejich porušení však nemá vliv na účinky jednání Asociace vůči třetím osobám. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které se dozvědí při výkonu své funkce. Členové představenstva, kteří porušili své povinnosti, ručí za závazek k náhradě škody způsobené třetím osobám, jestliže náhrady této škody nelze dosáhnout od Asociace pro její platební neschopnost.

Zasedání představenstva svolává jeho předseda podle potřeb. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy s uvedením členů představenstva, kteří hlasovali pro nebo proti jednotlivým rozhodnutím. Kopie zápisů se vyvěšují na webu Asociace a zasílají těm členům Asociace, kteří o to projeví zájem. Každý člen představenstva má právo, aby v zápise byl uveden jeho odlišný názor na projednávanou záležitost.

§ 9 Kontrolní komise

Členská schůze může rozhodnout o vytvoření kontrolní komise, kterou tvoří 2 členové. Členy kontrolní komise volí Členská schůze z řad zástupců členů Asociace nebo ze třetích osob. Funkční období člena kontrolní komise jsou 3 roky a daná osoba může být zvolena opakovaně. Výkon funkce člena kontrolní komise je osobní. Kontrolní komise je oprávněna požadovat podklady, informace a vysvětlení od představenstva a sekretariátu, týkající se všech aspektů činnosti Asociace, a představenstvo a sekretariát jsou v takovém případě povinni všechny požadované podklady, informace a vysvětlení bez odkladu poskytnout. Kontrolní komise je oprávněna provádět vlastní šetření o věcech, týkajících se činnosti Asociace. Kontrolní komise je povinna podávat Členské schůzi zprávu o své činnosti a o svých zjištěních, a doporučovat závěry z nich vyplývající.

§ 10 Sekretariát

Představenstvo pro zajištění chodu Asociace může zřídit sekretariát. Sekretariát Asociace tvoří tajemník, jmenovaný a odvolávaný představenstvem. Sekretariát se řídí pokyny představenstva a jemu také za svou činnost odpovídá. Sekretariát zajišťuje výkon běžných činností Asociace mezi zasedáními orgánů Asociace, připravuje tato zasedání a rozpracovává jejich závěry. Představenstvo sjednává s tajemníkem pracovní smlouvu nebo jiný vhodný právní vztah na výkon jeho funkce.

V obdobích mezi schůzemi představenstva sekretariát informuje o své činnosti předsedu představenstva a řídí se jeho pokyny. Tajemník se zúčastňuje všech schůzí představenstva i všech Členských schůzí. Asociace může rozhodnout o dalších funkcích členů sekretariátu – pro jejich postavení, ustanovení do funkce a pozbytí funkce, odměňování a další aspekty platí přiměřeně ustanovení tohoto článku, vztahující se na tajemníka. V době, kdy Asociace nemá z jakéhokoliv důvodu tajemníka, přebírá jeho činnost předseda představenstva do doby zvolení nového tajemníka.

§ 11 Jednání za Asociaci

Jménem Asociace jednají (Asociaci zastupují) společně předseda představenstva spolu s dalším členem představenstva. Podepisování za Asociaci se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Asociace připojí svůj podpis předseda představenstva a jeden člen představenstva.

§ 12 Odpovědnost za hospodaření

Asociace odpovídá za závazky celým svým majetkem. Členové Asociace neručí za závazky Asociace. Stát ani jiná organizace neručí za závazky Asociace a Asociace neručí za závazky státu nebo jiných organizací, pokud by výslovně takovou záruku nepřevzalo.

§ 13 Finanční hospodaření

Finanční hospodaření Asociace se řídí obecně závaznými právními předpisy.

§ 14 Účetní závěrka a výkaznictví

Roční účetní závěrky i zvláštní účetní závěrky se připravují a předkládají podle obecně závazných právních předpisů. Asociace zpracovává a příslušným orgánům poskytuje i další výkazy o své činnosti, pokud tak stanoví obecně závazné předpisy.

§ 15 Podmínky vzniku a zániku Asociace

Asociace vznikla dnem 27. 5. 1996. Asociace zaniká ke dni výmazu z příslušného veřejného rejstříku. Zániku Asociace předchází její zrušení a likvidace, pokud jmění Asociace nepřechází na právního zástupce. Asociace se ruší rozhodnutím Členské schůze o zrušení Asociace, a to dnem uvedeným v rozhodnutí, popř. dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato. Případný likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy Asociace v poměru souhrnných výší jejich členských příspěvků za období posledních pěti let.

§ 16 Účetní rok

Účetní rok Asociace je roven kalendářnímu roku.

§ 17 Platnost a účinnost

Toto nové úplné znění stanov nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení členskou schůzí Asociace.

V Praze dne 21. 2. 2017.

Josef Přib
Funkce: Předseda představenstva
Asociace výrobců a dovozců jízdních kol a velomateriálu

Martin Havlena
Funkce: Místopředseda představenstva
Asociace výrobců a dovozců jízdních kol a velomateriálu