Dle § 48 zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích je: „v jiném přípojném vozidle, než které je určeno pro přepravu osob, přeprava osob, s výjimkou případu podle § 51, zakázána“. Ten samý zákon definuje v § 58 i náležitosti přívěsného vozíku k umístění za jízdní kolo. Takovýto vozík však není zákonem určen pro přepravu osob. Na tuto problematiku se dále vztahuje § 6 zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, kde je cyklostezka jasně identifikovatelná jako místní komunikace IV. třídy (v jiných případech může být kupříkladu i komunikací III. třídy, avšak princip zůstává stejný) a provoz na ní spadá do účinnosti tohoto zákona, jakožto i dalších zákonů a vyhlášek s ním spjatých, případně na něj odkazujících. Z toho je vyvoditelný zákaz výše zmíněného užití cyklovozíků pro přepravu osob i na tzv. “cyklostezkách”. AVDK je institucí, jež ctí princip zákonnosti. V souladu s tím považuje AVDK za jedinou možnou cestu, jak změnit současný legislativní stav, právě úpravu příslušné legislativy tak, aby umožňovala nejen legální, ale i bezpečnou přepravu osob v těchto přípojných vozících za jízdní kolo. Pro tento účel zasedá AVDK v pracovní skupině pro začlenění rozvoje cyklistické dopravy do silniční legislativy při Ministerstvu dopravy ČR.

Prohlášení AVDK k problematice přepravy osob v přípojných vozících za jízdní kolo